5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Het natuurloket

De NDFF in het kort

Historie
De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een systeem waarmee natuurinformatie in Nederland ontsloten wordt. De ontwikkeling is een van de verantwoordelijkheden van prof. dr. Jan van Groenendael, de Gegevensautoriteit Natuur. Bij zijn benoeming in juli 2007 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kreeg hij als taak de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden te bevorderen. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij de samenwerking tussen gegevensverzamelaars, -beheerders en -gebruikers stimuleert. De Gegevensautoriteit Natuur opereert onafhankelijk en neutraal.

Voor de inrichting, het vullen en het onderhoud van de NDFF werkt de GaN sinds 2007 nauw samen met het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), en de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). Voor het ontsluiten van de data werkt het IBED aan EcoGRID; een informatica infrastructuur voor het efficiënt bijeenbrengen, analyseren en interpreteren van natuurgegevens. Samen bieden de NDFF en EcoGRID (NDFF/EcoGRID) de mogelijkheid om natuurgegevens op een gestructureerde manier op te slaan en uit te leveren.

De tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) die zijn aangesloten bij de VOFF zorgen met zo’n 17.000 vrijwilligers voor het inzamelen van data en dragen bij aan de ontwikkeling van kwaliteitscontroles waarmee waarnemers en gebruikers gebruik kunnen maken van de NDFF. Daarna is de samenwerking uitgebreid met onder meer het Stadsgewest Haaglanden, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Natuurbank Limburg en Vereniging Natuurmonumenten.
Met deze partijen is de GaN pilots gestart om de beschikbaarheid en volledigheid van natuurgegevens te vergroten en ervaring op te doen met NDFF/EcoGRID. Tegelijkertijd maakt ICT-specialist Geodan het geheel gebruiksvriendelijk en professioneel bruikbaar.

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid
Het hart van de NDFF vormen de gegevens van de Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO’s), verenigd in de VOFF. Hiermee zitten naar schatting 80% van de beschikbare natuurgegevens binnenkort in de NDFF. Dit bestand wordt aangevuld met de natuurgegevens van vele andere partijen zoals Rijkswaterstaat, terreinbeheerders, gemeenten en provincies. De NDFF groeit naarmate meer partijen besluiten hun natuurgegevens onder te brengen of te laten beheren in de NDFF. De data uit de NDFF worden ontsloten via internet waardoor ze beschikbaar zijn voor gebruikers van natuurgegevens; van gemeenten tot landelijke overheden, van natuurbeheerders tot projectontwikkelaars.

De GaN zorgt voor borging van de kwaliteit van de natuurgegevens in
samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat gebeurt met invoerprotocollen, validatie van gegevens en een uitvoer die gebaseerd is op ecologische modellen. De GaN zorgt op die manier voor een efficiënte natuurgegevensvoorziening door de best mogelijke informatie te verzamelen, up-to-date te houden en te analyseren of deze toereikend is. Op basis hiervan kunnen gebruikers betrouwbare evaluaties en beleid maken.

Het Natuurloket en de NDFF
De laatste jaren heeft het Natuurloket bekendheid opgebouwd met het beschikbaar stellen van natuurgegevens van de VOFF aan bedrijven en overheden. De kennis die bij het Natuurloket is opgedaan zorgt samen met producten die de GaN ontwikkelt voor een databank die beter voldoet aan de vragen van de gebruikers van natuurgegevens. In het begin zullen het Natuurloket en de NDFF nog naast elkaar bestaan. In de loop van 2009 worden ze samengevoegd tot één geheel.

Uw natuurgegevens gebruikt door anderen
De GaN vindt het erg belangrijk dat de natuurgegevens op een goede manier worden gebruikt en dat afspraken met partijen die gegevens aanleveren worden nageleefd. De goede ervaringen die bij het Natuurloket zijn opgedaan met leveringsvoorwaarden en gebruikersovereenkomsten vormen hiervoor de basis.

De GaN streeft ernaar om de natuurgegevens aan de gebruiker beschikbaar te stellen op het detailniveau dat past bij het doel dat de gebruiker ervoor heeft. Zo zullen gegevens die nodig zijn om met een gedragscode te werken een hoge resolutie en een grote nauwkeurigheid moeten hebben, terwijl rapporten over de ontwikkeling van het verspreidingsgebied van een soort in het algemeen toekunnen met globalere gegevens. Bij elk toepassingsgebied horen dus eigen voorwaarden om het juiste gebruik te garanderen. Vaak zullen de gegevens in een bewerkte vorm beschikbaar worden gesteld die goed aansluit bij het doel dat de gebruiker ervoor heeft.

Validatie van nieuwe gegevens in de NDFF
Alle gegevens in de NDFF moeten aan minimale kwaliteitseisen voldoen.
Dit wordt geborgd door een automatische validatiecontrole bij gegevensinvoer. Hiermee wordt de kwaliteit van een waarneming bepaald. Volledige en waarschijnlijke waarnemingen worden direct toegelaten in de NDFF. 'Onwaarschijnlijke' of bijzondere (zeldzame) waarnemingen worden gesignaleerd en waar nodig aangeboden aan een expert voor handmatige controle. Eventueel wordt hierover contact opgenomen met de waarnemer.

Gevalideerde 'losse' waarnemingen, dat wil zeggen, waarnemingen die niet volgens een standaard methode zijn gedaan, zullen de NDFF voor een belangrijk deel vullen. Dergelijke waarnemingen zijn geschikt voor signalering van bijzondere, zeldzame én algemene soorten.

Aanvullende inventarisaties worden met een bepaald doel gedaan, bijvoorbeeld planvorming voor ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en onderhoud of (internationale) rapportages. Voor deze aanvullende inventarisaties gelden eisen ten aanzien van werkwijze, nauwkeurigheid en dergelijke die zijn uitgewerkt in handleidingen of protocollen. De GaN stelt na overleg met deskundigen degelijke protocollen vast voor algemeen gebruik. De meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en het verspreidingsonderzoek zijn bekende voorbeelden van gestandaardiseerde tellingen.

Wanneer u (oude) bestanden heeft die volgens een bepaalde methode zijn uitgevoerd, door u zelf of bijvoorbeeld als opdracht aan een adviesbureau én u hebt een beschrijving van de gebruikte methode, dan kan deze worden beoordeeld door de GaN. Wanneer duidelijk is welk niveau van volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid de methode biedt, dan kunnen de gegevens met een label worden opgeslagen in de NDFF.

Als uw gegevens niet op standaardwijze zijn verzameld, of dit is niet meer te achterhalen, dan worden deze waarnemingen als individuele ('losse') waarnemingen beschouwd en als zodanig gekwalificeerd in de NDFF.

Meetprotocollen voor nieuwe gegevens in de NDFF
Als u voor een bepaald doel nieuwe gegevens laat verzamelen of zelf gaat verzamelen, dan is het van belang een beschrijving van de methode van verzamelen te maken. U kunt eventueel gebruik maken van bestaande protocollen en handleidingen. Deze reeks wordt de komende tijd flink uitgebreid omdat de GaN waarnemingsprotocollen laat ontwikkelen voor doeleinden waarvoor deze nog niet beschikbaar zijn zoals het gestandaardiseerd inventariseren van toekomstige (her)bouwlocaties op vleermuizen.

ga naar Het Natuurloket
 
 
by Sitework