5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Werkzaamheden

Natuurbank Overijssel is gespecialiseerd in het verrichten van veldbiologisch onderzoek en de toepassing van de Flora- en Faunawet. Zij beschikt over een team deskundige veldbiologen die u van dienst kunnen zijn bij de volgende werkzaamheden;

Veldbiologisch onderzoek
Om een actueel beeld te krijgen van de actuele natuur- en landschapswaarden kan Natuurbank Overijssel veldbiologisch onderzoek uitvoeren. Hierbij kan het gaan om een eenmalig onderzoek of om meer langdurige monitoringsprojecten. Lees meer....

Quikscan natuurwaardenonderzoek
Hoe verhouden plannen zicht met de Flora- en Faunawet ? Om antwoord te geven op deze vraag voert Natuurbank Overijssel een zgn. 'Quickscan natuurwaardenonderzoek' uit. Op basis van dit eenvoudige onderzoek wordt duidelijk welke eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn. Lees meer....

Flora- en Faunawet
Soms zijn bepaalde handelingen in strijd net de Flora- en Faunawet of de Natuurbeschermingswet. Dan is het aanvragen van een ontheffing vereist. Natuurbank Overijssel kan u helpen met deze aanvraag en alle bijbehorende onderzoeken en beschrijvingen. Lees meer.....

Ecologische projectbegeleiding
De Flora- en Faunawet stelt het soms verplicht dat er ecologische projectbegeleiding wordt geboden bij de uitvoering van werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij het uitvoeren van mitigerende- of compenseren maatregelen, maar soms ook bij het uitvoeren van werkzaamheden die volgens een gedragscode worden uitgevoerd. Lees meer....

Invoeren van veldbiologische gegevens
Onze medewerkers hebben ervaring met het digitaliseren van analoge veldgegevens middels GIS-applicaties en (natuur)databanken zoals de NDFF. Wij gebruiken deze software onder andere voor het vervaardigen van verspreidingskaarten, vegetatie- en habitattypenkaarten. Lees meer.....

Detachering
Natuurbank Overijssel levert op verzoek ook deskundigheid voor korte of langere tijd aan uw organiatie. Lees meer....

Training en cursussen
Naast het toegankelijk maken van informatie wil Natuurbank Overijssel ook een bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden van veldbiologen en andere professionals die zich bezig houden met natuur en landschap. Wij verzorgen cursussen en trainingen op de werkplek op het gebied van veldbiologisch onderzoek en de natuurwetgeving. Lees meer...

Overige werkzaamheden
Natuurbank Overijssel stelt zelf geen inrichting- en beheerplannen op. Zij werkt daarvoor samen met een aantal regionale deskundige bureau's. Lees meer...
 
 
by Sitework